PS_Cartells electorals

Cartell nacional del líder, Jaume Bartumeu, en solitari.

Cartell nacional del líder, Jaume Bartumeu, en solitari.

El PS va crear dos cartells nacionals, en els quals es veia a tots els candidats de la llista, i set cartells parroquials amb dues variants cadas­cun. L’estructura de tots ells era idèntica però canviava la fotografia i el nom de la parròquia. La imatge es dividia en dues meitats iguals, la superior destinada a la foto i la inferior a l’eslògan a mida ben visible i els logotips del partit, molt més discrets.

Els cartells territorials incor­poraven una instantània de l’equip parroquial amb els cinc aspirants de la llista. L’altra modalitat presentava només els dos caps de llista de la parròquia en qüestió.

El cartell nacional incorporava una fotografia de l’equip de Jaume Bartumeu, amb el líder al centre de la imatge ro­dejat dels altres 16 candidats de la circumscripció. Tots somriuen efu­sivament. Estan col·locats en tres alçàries en funció de la posició que ocupen a la papereta i identificats per un número que fa referència, a peu de foto, al seu nom i cognoms. El primer graó és pels aspirants que encapçalen la candidatura. Bartumeu es troba totalment al centre, elevat a la primera filera per semblar més alt i destacar entre la resta. A l’altre model de pòster nacional apareix una fotografia en solitari de Jaume Bartumeu, en primer pla, sobre un fons blanc. Està somrient i mira directament a la càmera.

Cartell nacional amb tot l'equip que integra la candidatura.

Cartell nacional amb tot l’equip que integra la candidatura.

Es tracta de cartells clàssics i simples que han optat per atorgar la mateixa importància al logotip de la candidatura que als candidats. Es destaca l’equip i el líder en solitari, alternativament. Gràcies al logotip són fàcilment recognoscibles i identificables a simple vista, encara que es passi ràpidament per davant des d’un vehicle, i compleixen amb el requisit bàsic de la senzillesa. En tots els pòsters s’incorpora informació sobre les tres pàgines web associades a la candidatura.

Els cartells del PS es van col·locar als panells cedits gratuïtament per cada Comú. El lloc destinat a cada candidatura queda fixat per sorteig i no és possible col·locar-ne fora dels espais habilitats expressament per a tal fi, així que els pòsters de totes les candidatures es troben barrejats i en igualtat de condicions. No es va llogar cap tanca publicitària on enganxar cartells de dimensions més grans.

Anàlisi d’imatge de Jaume Bartumeu Ι Història del Partit Socialdemòcrata

Tornar a “La insuficient campanya del PS” (→)

Anuncios